ZAKERNA VYMLUVA

15.10.2018

zakerna vymluva
---
nedotykej se me, kdyz nejsi umyta, ale skryvam, ze ji budu odmitat, i kdyz se umyje