nezraly a zraly

NEZRALY a ZRALY
---
NEZRALY se snazi obhajovat, aby nebyl opusten
ZRALY se nesnazi obhajovat, umi byt samostatny