nemohu se uzdravit

15.10.2018

nemohu se uzdravit
---
pokud odmitam opustit nestastny nemocny stav

odmitam zmenu