nemohu se uzdravit

nemohu se uzdravit
---
pokud odmitam opustit nestastny nemocny stav

odmitam zmenu