dovolim si nenakazit se virou ?

06.01.2019

dovolim si
NENAKAZIT se VIROU ?
---
OPUSTIM kazdeho, kdo VERI ve vysneny IDEAL opravy DETSTVI ?